RODO

– ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST P.H.U. Gold-Hand Krzysztof Brzyszkiewicz; Zagnańska 232; 25-563 Kielce

– Z ADMINISTRATOREM DANYCH MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ PISEMNIE NA ADRES ADMINISTRATORA.

– PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH (ZAMÓWIENIA, FAKTURY SPRZEDAŻY).

– PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZEK WYNIKAJĄCY Z PRZEPISÓW PRAWA (USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG DZ.U.2017.1221 T.J. USTAWA O RACHUNKOWOŚCI DZ.U.2018.395).

– PANI/PANA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE PODMIOTOM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE NA ZLECENIE ADMINISTRATORA DOSTAWCĄ USŁUG IT, BIUROM RACHUNKOWYM, DORADCĄ PODATKOWYM.

– PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZE OKRES 5 LAT FISKALNYCH. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH MOŻE ZOSTAĆ KAŻDORAZOWO PRZEDŁUŻONY O OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ, JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE NIEZBĘDNE DLA DOCHODZENIE EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ LUB OBRONY PRZED TAKIMI ROSZCZENIAMI PRZEZ ADMINISTRATORA.

– PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DOSTĘPU DO PANI/PANA DANYCH ORAZ PRAWO ŻĄDANIA ICH SPROSTOWANIA, ICH USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA ICH PRZETWARZANIA.

– PRZYSŁUGUJE PANI/PANU RÓWNIEŻ PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO ZAJMUJĄCEGO SIĘ OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO PANI/PANA ZWYKŁEGO POBYTU, MIEJSCA PRACY LUB MIEJSCA POPEŁNIENIA DOMNIEMANEGO NARUSZENIA.

– PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM WYNIKAJĄCYM Z USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG DZ.U.2017.1221.